Инструкция 661 о ведении учета. Инструкция О Ведении Воинского Учета На Предаприятиях

Инструкция 661 о ведении учета Rating: 4,7/10 685 reviews

Инструкция По Ведению Личных Дел Учащихся Школы

инструкция 661 о ведении учета

Підстави для розгляду спірних питань 1. Книга приказов по школе по работникам и учащимся. Зачистки пилових камер проводяться не рідше одного разу на місяць. Визначення залікової маси зерна проводиться згідно з додатком 2. Утвердить: прилагаемую Инструкцию по ведению бухгалтерского учета в банках, расположенных на территории Республики Беларусь; план счетов бухгалтерского учета в банках Республики Беларусь согласно приложению 1; указания по применению плана счетов бухгалтерского учета в банках Республики Беларусь согласно приложению 2. Наступного дня після відвантаження зерна всі документи з оформлення його відпуску передаються в бухгалтерію.

Next

Приказ Министерства аграрной политики Украины от 13 октября 2008 года № 661 «Об утверждении Инструкции о ведении учета и оформлении операций с зерном и продуктами его переработки на хлебоприемных и зерноперерабатывающих предприятиях» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 30.07.2012 г.)

инструкция 661 о ведении учета

Приказы директора школы по основной деятельности издаются во отдельно от других документов в книге регистрации приказов табл. Оказаны услуги по перевозке грузов. В случае потери, порчи или повреждения складских документов их замена осуществляется в порядке, предусмотренном Положением об обороте складских документов на зерно, утвержденным приказом Министерства аграрной политики Украины от 2. Перед зачисткою вся вироблена за останню зміну продукція повністю передається на склад. По классу 5 плана счетов отражаются инвестиции банка в уставные фонды других юридических лиц, операции с основными средствами, нематериальными активами и товарно-материальными ценностями, а также операции с имуществом, переданным банку в погашение задолженности. Не допускається зарахування лишків продукції комбікормів у покриття нестач зерна та інших видів сировини.

Next

Про затвердження Інструкції про ...

инструкция 661 о ведении учета

Нестачі лишки зерна у порівнянні з документами відправника списуються оприбутковуються матеріально відповідальною особою підприємства-отримувача в книгах кількісно-якісного обліку форми N 36 на підставі приймальних актів форм N 14, N 15, комерційних актів або залізничних водних накладних. Перевезення зерна залізничним транспортом здійснюється відповідно до Статуту залізниць України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06. При надходженні протягом доби однорідних за якістю партій зерна доставка автотранспортом їх приймання провадиться за середньодобовими пробами. Только недавно, буквально в конце июня, грузить суда по прямому варианту со склада вне порта начал Херсонский морской торговый порт. Списання убутку за формулою 4 може проводитися тільки в розмірі не більше 0,2%. Якщо забракована нестандартна продукція в склад не передається, а залишається у вибійному відділенні, вона розміщується окремо.

Next

Про затвердження Інструкції про ...

инструкция 661 о ведении учета

Видача зерна, побічних продуктів і відходів проводиться у фізичній масі в обсягах, зазначених в акті-розрахунку, який складається за даними особового рахунку з урахуванням актів на очищення і сушіння зерна за формою N 34. У цьому разі для кожних автомобільних ваг заводиться окремий журнал. Для розрахунку виходу продукції приймається якість зерна, відпущеного в переробку що надійшло на завальну яму , за звітний період за даними аналізів лабораторії підприємства. На підприємствах, де склад безтарного зберігання перебуває у підпорядкуванні начальника виробничого цеху і борошно зважують лише при реалізації, кількість виробленої продукції враховують за масою, встановленою при відпуску, і ніяке списання втрат не допускається. Личные дела работников подлежат строгому учету.

Next

Про затвердження Інструкції про п...

инструкция 661 о ведении учета

Днем звільнення вважається останній день роботи. Недопустимо производить запись уроков заранее, либо не записывать проведенные уроки. Комісія із зачистки сховищ у присутності матеріально відповідальної особи повинна перевірити, що партія зерна чи продукції, яка зачищається, дійсно витрачена повністю. При фасуванні слід вживати заходи з недопущення розсипів та втрат продукції. Классный журнал является государственным документом, фиксирующим этапы и. Контрольная карточка помещается на место выданного дела. Умовно прийняте щозмінне списання висівок наповнювача у розмірі до 1% збільшується на величину отриманої усушки.

Next

Про затвердження Інструкції про п...

инструкция 661 о ведении учета

Змішування партій допускається у випадках згідно з пунктами 3. На предприятии периодически не реже раза в месяц, а при массовом поступлении зерна - ежесуточно уполномоченными руководителем предприятия лицами проверяется соблюдение правил взвешивания зерна весовщиками, проводятся контрольные перевески с соответствующими отметками об этом в журналах контрольных взвешиваний. Покупная стоимость товаров в остатках на конец месяца гр. До заяви додаються складські документи і доручення, видається наказ керівника зернового складу форма N 16 , складається акт приймання-передавання зерна, який підписується в тристоронньому порядку перший власник зерна, новий власник зерна і керівник зернового складу , оформляється договір складського зберігання зерна з новим власником. Відходи I категорії обліковуються за такими видами: а зернові відходи з вмістом зерна більш 30 до 50 % включно, окремо від зернових і олійних культур; б зернові відходи з вмістом зерна більш 10 до 30 % включно, окремо від зернових і олійних культур; в борошняні витряски і борошняні змітки; г пил оббивний білий.

Next

Наказ, Інструкція №661 от 13.10.2008, Про затвердження Інструкції про ведення обліку й оформлення операцій із зерном і продуктами його переробки на хлібоприймальних та зернопереробних підприємствах

инструкция 661 о ведении учета

При затримці видачі трудової книжки з вини власника або уповноваженого ним органу працівникові сплачується середній заробіток за весь час вимушеного прогулу. Після проведення інвентаризації складається виробничий акт-звіт за формою N 121, в якому визначаються всі втрати. Граждане, приписанные к призывным участкам, состоят на воинском учете призывников с момента их приписки до призыва на срочную военную службу, военную службу по контракту или зачисляются в запас. Якщо при перевірці виявиться, що показники не відповідають дійсності, то після уточнення складається новий акт зачистки, що розглядається і затверджується. За результатами аналізу технік-лаборант на зворотному боці першого примірника товарно-транспортної накладної проставляє штамп за формою, наведеною в додатку 1, та зазначає при цьому показники якості зерна та номер зерносховища для його розміщення, підписує і направляє автомобіль на ваги.

Next

Инструкция По Ведению Книги Учета Доходов И Расходов

инструкция 661 о ведении учета

Відходи Першої категорії: а зернові відходи з вмістом зерна від 30 до 50% включно ; б зернові відходи з вмістом зерна від 10 до 30% включно ; в борошняні витряски й борошняні змітки; г пил оббивний білий. Проби пакуються в тару, яка гарантує незмінність якості та опломбовується, та засвідчуються підписами членів комісії. На заводах цехах з оброблення гібридного і сортового насіння кукурудзи кількісно-якісний облік кукурудзи в качанах ведеться в книгах за формою N 36а. Предельный возраст состояния в запасе в воинских званиях генерал армии, адмирал флота, им соответствующие и выше, не устанавливается. Грибоедов «Горе от ума»: история создания, композиция, система образов комедии». . На підставі цих документів відпущене з елеватора зерно списується за масою і якістю за формою N 36 з підзвіту начальника елеватора та оприбутковується начальником виробництва.

Next

К инструкции о ведении учета и оформлении операций с зерном и продуктами его переработки на хлебоприемных и зерноперерабатывающих предприятиях

инструкция 661 о ведении учета

Документи, що підтверджують стаж роботи, повертаються їх власнику. Такі партії є не стійкими до зберігання без відповідної доробки, але можуть бути використані на продовольчі цілі. Оформлення операцій щодо фасування зерна в мішки та дрібну тару 8. По закінченні кожного місяця особа, яка відповідає за ведення трудових книжок, подає бухгалтерії звіт про наявність бланків трудових книжок і вкладишів до них і про суми, що одержані за заповнені трудові книжки і вкладиші до них, з додатком прибуткового ордеру каси підприємства. Для оперативного контролю за роботою зерносушарки старший майстер зерносушіння веде журнал обліку роботи зерносушарки за формою N 122. На левой стороне развернутой страницы журнала в соответствующей строке необходимо указать название месяца со строчной маленькой буквы. До початку заготівель зерна нового врожаю всі партії зерна і насіння олійних культур із залишком менше 200 т повинні бути переважені, а результати оформлені актами зачистки.


Next